Klauzula informacyjna dla klientów

Centrum terapeutyczno-rozwojowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ewentualnie danych osobowych małoletniego dziecka) jest: Centrum terapeutyczno- rozwojowe, ul. Przemysłowa 1, 26-670 Pionki.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie: na adres podany powyżej
– e-mailowo: centrumterroz@gmail.com
– telefonicznie: +48 572072234

2. Twoje Dane osobowe są nam potrzebne, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą a Centrum terapeutyczno-rozwojowym (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO). Informacje te są wykorzystywane również dla prawnie uzasadnionego interesu Centrum (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku zawarcia umowy, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa,
b) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

4. Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione:
a) naszym zaufanym podwykonawcom i współpracownikom,
b) podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń,
c) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.
Nie udostępniamy Twoich danych ani nie przekazujemy do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Swoje dane podajesz dobrowolnie. Są one jednak niezbędne do zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji. Jeżeli nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i zrealizować obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. W związku z udostępnieniem nam swoich danych osobowych masz prawo do:
a) uzyskania dostępu do swoich danych;
b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,
e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnimy Twoje dane, o zmianach dokonanych przez Ciebie w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie),
f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądania przenoszenia danych.

7. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.